dede qorqud
Saturday, October 27, 2007
 


از ده ده قورد بيشتر بدانيم

كتاب «دده قورقود» يا «ددم قورقود» عنوان كتابي كهن و تاريخي از ادبيات تركي است و کهنترين کتاب از ادبيات آذربايجان به شمار می رود. صورت مكتوب آن مربوط به هزاره گذشته است اما صورت شفاهي آن به قبل از ميلاد مي رسد. در واقع «دده قورقود» نام شخص نقش اول کتاب است. او عارف و حکيمی ژرف انديش و تيزبين است که زمان در او محو شده است و فردا را در آينه دل خود می بيند. مشکلات مردم را حل كرده اختلافات و گره ها به دست او باز می شود. مردم به هر چه دده قورقود می گويد ، گوش فرا داده او را امين خود می دانند. قورقود ، شخصيتی پيغمبرگونه مانند زرتشت و لقمان حکيم دارد و همگان او را پدر قوم خود می دانند. برای همين او را «دده قورقود» يا «آتا قورقود» خطاب می کنند ، چنانچه مطلع کتاب چنين می آغازد: «محمد پيغمبرين زامانينا ياخين بايات بويوندا قورقود آتا دئييلن بير کيشی وار ايدی». گويش او اوغوزي بوده به گويش كنوني آذربايجان نزديكتر است. اولين نسخه استنساخ شده از آن مربوط به سال 446 ق. است اما بعضي داستانهاي آن مربوط به ادبيات فولكولوريك هزاره هاي گذشته آذربايجان است. اکنون سه نسخه خطی از اين کتاب موجود است. نسخه درسدن ، نسخه برلين و نسخه واتيکان. به قول ك. حسنوف سفير سابق آذربايجان در ايران: «دده قورقود ديگر متعلق به قوم خالق آن نيست بلكه به تمام بشريت تعلق دارد. دده قورقود تصويري از گذشته بشري است»

اين كتاب داراي 12 داستان (بوْي) و يك مقدمه است. داستانها مربوط به سلحشوريها و دلاوريهاي ايل اوغوز است و در همه اين سلحشوريها ، اهداف خيرخواهانه داشته و مسائل انساني و ادبي رعايت مي گردد. اين داستانها حماسي است و در آن كينه و عداوت شخصي رؤيت نمي شود. اين حماسه ها براي ترويج دين و اخلاق است. در اين داستانها به وفور مي توان وطن پروري ، مهمان دوستي ، علاقه فرزند و مادر ، حرمت زنان ، دلاوريهاي زنان آذربايجان ، نفرت از دشمن ، دفاع از ناموس ، مردانگي و ساير مسائل اخلاقي را در ميان تركها ديد. متن دده قورقود هم منظوم است (200 بيت ، 3/1 كتاب) و هم منثور(3/2 كتاب). در تمام كتاب ، تنها 170 واژه فارسي و 350 واژه عربي آنهم بنا به ضرورت بحثهاي ديني و ملي آورده شده است.

تا اوايل سده 19 ميلادي هنوز كسي با كتابي به نام «دده قورقود» آشنا نبود. اولين بار در سال 1813 بود كه دانشمند توركولوگ آلماني به نام Von Diez با چاپ حكايتي از آن به نام «تپه گؤز» اين كتاب را به جهانيان معرفي نمود. اين كتاب يک قرن بعد در ترکيه به همت مرحوم رفعت به چاپ رسيد(1916). سپس در سال 1936 آراسلی در آذربايجان آن را مننتشر نمود. در سال 1980 نيز در ايران توسط استاد محمدعلي فرزانه چاپ گرديد. پس از ديس آلمانی دانشمندان بزرگي از اروپا ، شوروي سابق و تركيه تحقيقاتي در اين مورد انجام داده و كتاب دده قورقود را گسترده تر و مستحكمتر كردند. در اين دو قرن (2003ـ1813) از دانشمندان برجسته زير در دده قورقودشناسی مي توان نام برد: بارتولد ، بوراتاو ، اورخان شائيق گؤك ياي ، معلم رفعت ، جاهيد اؤز تئللي ، آراسلي ، محرم ارگين ، ايز بوداق ، عدنان ارزي ، ائتور روسسی ، محمدعلی فرزانه ، حسين محمدزاده صديق. سبک و سياق اين دانشمندان در شناساندن دده قورقود با هم متفاوت بوده است و ارزش هر کدام در جايگاه خود محفوظ است.

مرحوم حميد آراسلي در سال 1939 اين كتاب را منتشر نمود. كتاب او 180 صفحه بود. او دده قورقودپژوهاني چون بارتولد و رفعت را متهم به عدم درك عمقي از دده قورقود كرد. به نظر او ، دده قورقود بسيار گسترده تر از كتاب حاضر بود و بايد قسمتهاي ديگر آن كشف مي شد. او با دست بردن در گويش نسخه اصلي آنرا متمايل به گويش تركيه اي كرد تا فهم آن راحتتر باشد. كتاب او در سال 1962 بدون تغيير خاصي دوباره چاپ شد.

در ترکيه مرحوم پروفسور محرم ارگين با تطبيق هر سه نسخه گويش آنرا آذربايجانی دانست. او اثر بزرگی در مورد دده قورقود از خود به يادگار نهاد. او پس از تطابقت سه نسخه به اين نتيجه رسيد که نسخه درسدن قديمی تر بوده و نسخه واتيکان بعد از آن تحرير شده است. از تحقيقات پروفسور محرم ارگين در باب دده قورقود می توان بعنوان مستحکمترين تحقيقات در مورد حماسه های دده قورقود نام برد.

اورخان شائيق گؤك ياي در سال 1973 با انتشار تحقيق و تدقيق 1000 صفحه اي خود با نام «دده قورقود كيتابي» كار ديگران را تكميلتر نمود. 152 صفحه از اين كتاب قطور به متن داستانها و200 صفحه نيز به فهرست دقيقي از اعلام ، لغات و اصطلاحات اختصاص يافته بود. 670 صفحه بعدي نيز مربوط بود به شرح و تفسير حماسه های دده قورقود.

و اما در ايران ، اين كتاب در سال 1358 به همت استاد محمدعلي فرزانه به زيور طبع آراسته شد. پيشتر آقای دکتر محمدزاده صديق نيز اين کتاب را در سال 1347 در يک کار تحقيقی يکبار در هفته نامه هنر و اجتماع و در سال 1349 در ماهنامه ادبی وحيد و سپس در سال 1355 در کتاب هفت مقاله پيرامون ادبيات و فولکولور آذربايجان در سال 1361 نيز در فصلنامه يئنی يول طی تحقيقات ارزنده دانشگاهی تحليل و معرفی کردند. در ادامه اين كارها ، تحقيقات زيادي از طرف صاحبنظران صورت گرفت كه مي توان از منظوم كردن داستانهاي دده قورقود توسط شاعر شهير آذربايجان مرحوم سهند ياد كرد كه قسمتهائي از آن تحت عنوان «سازيمين سؤزو» منتشر گرديد.

نسخه هاي بازنويسي شده و كتابهاي منتشره بعد از سال 446 ق. خالي از اعمال سليقه نبوده و گاهي حتي گويش آن نيز طبق سليقه تغيير كرده است كه اين كار براي تفهيم متن اين اثر كهن بوده است. براي نمونه در متن اصلي كتاب از «قسطنطنيه» نام برده مي شود حال آنكه در كتاب آراسلي اين شهر به «استانبول» تغيير داده مي شود. در واقع اينگونه كتابها نمي تواند به نام «دده قورقود» ثبت شود بلكه تحقيق و تدقيق و تشريحي در باب دده قورقود بوده است. آخرين اثر پژوهشي ارزنده و جاودان كه در اين مورد به رشته تحرير درآمده است ، كتاب «دده قورقود بويلاري» اثر جناب گونئيلي است. هرگز جناب گونئيلي ادعا نمي كند كه كتابشان همان دده قورقود اصلي است بلكه ايشان با مهارت و تبحر بالا توانسته اند داستانهاي آنرا به رشته نظم درآورداند. اينگونه كارهاي تحقيقي و علمي در مورد آثار فراواني انجام شده است ولي عده اي عمداً يا جهلاً با مغلطه و سفسطه سعي در جعلي بودن يا جديد بودن اين اثر كهن ادبيات آذربايجان دارند و با يك مراجعه سطحي به كتابهائي مانند كتاب آراسلي چنين وانمود مي كنند كه كلمات و اسامي مورد استفاده در اين كتابها متعلق به سده هاي اخير است و دده قورقود نمي تواند كهن باشد. مركز مطالعات تاريخ معاصر ايران كه اقدام به انتشار كتابي موهن و سرتاسر اهانت و تهمت عليه تركان نمود در سلسله اهانات و تحريفات خود از تعلق دده قورقود به سده هاي اخير سخن به ميان آورده با دهها دليل كودكانه انتساب آن به آذربايجان و هزاره گذشته را رد مي كند. دليل خود را هم وجود كلمات و اعلام جديد مانند سايبان ، استانبول و غيره در كتابهائي چون كتاب مرحوم آراسلي مي داند. بعيد است كارشناسان چنين مركزي فرق بين نسخه اصلي و شرح و ترجمه و معاصر كردن را ندانند. اين نظريات صرفاً براي تحريف تاريخ درخشان تركان است كمااينكه در ادامه جمله «كتاب دده قورقود علي لسان طايفه اوغوزان» و انتساب دده قورقود به تاريخ و ادبيات آذربايجان را به دلايل مضحك رد مي كند.

اثر ارزنده جديد در باب دده قورقود متعلق به جناب آقاي عزيز محسنی است که پيشتر با قلم ايشان آشنا بوديم. کار ايشان نوعی تدوين است. در ادبيات آذربايجان هنوز جای اين مقوله پر نشده است. تدوين قارا مجموعه بدست دکتر محمدزاده صديق را می توان اولين تدوين در آثار کهن آذربايجان ناميد. در ادامه نيز آقاي مهندس محمدصادق نائبي با تصحيح مجدد رسالات قارا مجموعه و نيز ترجمه فارسي رسالات ، گنجينه اي از لغات اصيل و ناب تركي را شكافته و به بحث اتيمولوژي پرداختند. اين تدوين بی نظير پس از نشر بخاطر آگاه نبودن عده ای از روش تدوين ، مورد اهانت و تنگ نظری قرار گرفت. اين گروه از افراد انتساب قارا مجموعه به شيخ صفی و نگارش رسالات توسط مريدان شيخ را تناقض می دانستند. در اثر ارزشمند جناب آقای محسنی نيز بحثهائی متنوع مربوط به دده قورقود در يک جا گردآوری شده است. نبايد آقای محسنی متهم به جعل دده قورقود شود. تدوين و تحقيق ايشان در ادبيات آذربايجان ماندگار خواهد بود.

ايشان کتاب خود را در 9 باب و مجموعاً در پنج بحث تدوين نموده اند. فصل اول با نام «دده قورقود دونياسی» مربوط است به قسمتی از کتاب «دونيا بير پنجره دير» اثر نويسنده نامی جمهوری آذربايجان «آنار». آقای محسنی الفبای آنرا به الفبای عرب برگردانده و 60% از کتاب خود را بدان اختصاص داده اند. آنار با قلم شيوای خود ، بحثي علمي در مورد تاريخ كتابت ، صورت شفاهي ، گويش آن ، نسخه هاي آن و نيز داستانهای آن انجام داده اند.

دو بحث بعدی مربوط به متن اصلی دو داستان از دده قورقود بنامهای «تپه گؤز» و «دلی دومرول» همراه با متون بازنويسی شده به شيوه معاصر ترکی آذری است. اينگونه کار تطبيقی قبلاً در مورد رسالات قارا مجموعه نيز مشاهده شده است . متن اصلي اين دو داستان و معاصر كردن آنها توسط ف. زينالوف و ص. عليزاده صورت گرفته و قبلاً در باكو چاپ شده است و آقاي محسني الفباي آنها را به عربي برگردانده اند. در واقع در اين دو داستان با حفظ امانت هم متن اصلی آورده شده و هم داستانها را به بيان امروزين آورده اند. شايد اگر کار مرحوم آراسلی و حتی نسخه نويسان اصلی چنين مي بود ، اکنون بهانه تراشی نمی کردند که مثلاً داستانها و واژگان مورد استفاده در دده قورقود متعلق به سده های اخير است.

ای کاش آقای محسنی در کنار اين کار ارزنده خود ، در انتهای کتاب فهرستی از اعلام و لغات دشوار را نيز می آوردند تا به دريای لغات ترکی آذری افزوده گردد. اتيمولوژی اين لغات و رسيدن به کنه لغات آذری از اهميت زيادی برخوردار است.کتاب دده قورقود دريای بيکرانی از لغات و اصطلاحات ترکی آذربايجانی است و لازم است کتابی مستقل مانند کتاب «قارا مجموعه از منظر واژه شناسی» کار تحقيقی و ارزنده آقای نائبی در اين باب نوشته شود.

آقای محسنی در ادامه تدوين خود در يک کار پسنديده و ستودنی تمام داستانهای 12 گانه دده قورقود را بصورت مختصر و مفيد مدون نموده اند. ايشان ضمن درک کامل از داستانهای دده قورقود ، 12 داستان را در 36 صفحه تلخيص و تشريح کرده اند بعبارتی هر کس که فرصت مطالعه داستانهای دده قورقود را ندارد ، می تواند خلاصه هر داستان و شرح آنرا بطور متوسط در 3 صفحه متوجه شود. مطالعه اين کتاب بالاخص اين قسمت به همه علاقمندان ادبيات آذربايجان پيشنهاد می شود.

دو صفحه مقدمه کتاب لغات الترک کاشغری با ترجمه دکتر دبيرسياقی زينت بخش انتهای اين تدوين است. البته اين بحث ربطي به بحث نخستين ندارد اما بهرحال فراموش نمي كنيم كه اين كتاب «تدوين» است. نزديک به هزار سال پيش ، شيخ محمود کاشغری که از ترکان خراسان بود برای آموختن زبان ترکی به اعراب ، لغتنامه ای نوشت که ترکی _ عربی بود و لغات ترکی را با شرح و معادلسازی عربی به اعراب می آموخت. قسمت عربی اين کتاب در سال 1375 توسط آقای دبيرسياقی به فارسی برگردانده شد و در واقع لغتنامه اي ترکی _ فارسی شد اما بخاطر ناآشنائی مترجم با آواها و لغات ترکی ، نگارش لغات ترکی و گاهی شرح آنها مشکلاتی برای خواننده ايجاد كرد. اخيراً کتاب لغات الترک کاشغری ديگربار و اينبار توسط دکتر محمدزاده صديق آماده چاپ شده است که با انتشار آن مشکل مذکور حل خواهد شد.

در انتهای کتاب ، اعلام مورد استفاده در تدوين تشريح شده و نهايتاً خلاصه ای از بحثهای مربوط به دده قورقود گردآوری شده است.

تلاش ارزشمند آقای محسنی در باب شناساندن دده قورقود به آذربايجانيان را ارج نهاده و اميد به گسترش تحقيقات و تدقيقات درباره اين کتاب را داريم. پا نهادن كتاب و تحقيقي نو در باب دده قورقود در تاريخ و ادبيات آذربايجان را تبريك مي گوئيم.

منبع: http://rezaravandoust.blogfa.com/86021.aspx

 
An Azerbaijanian-Anatolian Turkish Epic

ARCHIVES

03/01/2004 - 04/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 10/01/2007 - 11/01/2007 01/01/2008 - 02/01/2008 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 04/01/2011 - 05/01/2011 08/01/2011 - 09/01/2011 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 06/01/2012 - 07/01/2012

سؤزوموز سؤزوموز səhənd-türkcə


دده قورقوت كيتابي اصلي -Dәdә Qorqut Kitabı Әsli

 • Dǝdǝ Qorqut pitiyi Dresden nüsxǝsi, özgün vǝ boyalı
 • دده قورقوت پيتييي درئزدئن نوسخه‌سي، اؤزگون و بويالي

  دده قورقوت كيتابي-سؤزوموز آراشديرماسي و اوخونوشو

 • دده قورقوت كيتابي اؤنسؤزو
 • بيرينجي بوي: ديرسه خان اوغلو بوغاج خان`ين بويو
 • ايكينجي بوي: سالور قازان`ين ائوينين ياغمالانديغي بوي
 • اوچونجو بوي: باي بؤره`نين اوغلو بامسي بئيره ك`ين بويو

  دده قورقود کيتابی حسين محمدخاني (گونئيلي) آراشديرماسي

 • اؤن سؤز، نوسخه‌لر فرقی حاققيندا
 • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين (دده‌قورقود کيتابي‌نين باشلانغيجي)
 • ۱ – ديرسه­خان اوغلي بوُغاج­خان بوييني بيان ائديرخانيم­ هئي!
 • ۲ – سالور قازانين ائوي يغمالانديغي بوْيي بيان ائدير.
 • ۳ – بايبؤره­نين اوْغلي بامسي بئيرَك بوْييني بيان ائدير خانيم هئي!
 • ۴ – قازان بگ اوْغلي اوْروز بگين توتساق اوْلدوغي بوْيي بيان ائدير خانيم هئي!
 • ۵ – دوُخا قوْجا اوْغلي دَلي دوُمرول بوْييني بيان ائدَر خانيم هئي!
 • ۶ – قانلي قوْجا اوْغلي قانتوُرالي بوْييني بيان ائدَر خانيم هئي!
 • ۷ – قاضيليق قوْجا اوْغلي بگ يئگنگ بوْييني بيان ائدير، خانيم هئي!
 • ۸ – باسات, دپه­گؤزي اؤلدورديگي بوْيي بيان ائدير خانيم هئي!
 • ۹ – بكيل اوْغلي ايمرانين بوْييني بيان ائدير, خانيم هئي!
 • ۱۰ – اوُشون قوْجا اوْغلي سَگرَك بوْييني بيان ائدير.
 • ۱۱ – سالور قازان توتساق اوْلوب اوْغلي اوْروز چيقارديغي بوْيي بيان ائدير.
 • ۱۲ – ايچ اوْغوزا تاش اوْغوز عاصي اوْلوب، بئيرَك اؤلديگي بوْيي بيان ائدير.
 • سؤزلر
 • آدلار، قايناقلار

  دده قورقود توركمنجه-لاتين

 • Qiriş
 • QORKUT ATA
 • 1 DERSE HAN OQLI BUQAÇ HAN BOYI
 • 2 SALIR QAZANIÑ ÖYÜNIÑ YAQMALANMAQIÑ BOYI
 • 3 BAYBURANIÑ OQLI BAMSIBIREK HANIÑ BOYI
 • 4 QAZAN BEQIÑ OQLI ORUZUÑ TUSSAQ BOLUŞI!
 • 5 DOHA QOCA OQLI DƏLİ DOMRULUÑ BOYI
 • 6 QANLI QOCA OQLI QANTÖRELI BOYI
 • 7 QAZILIK QOCA OQLI YEQENEK BOYI
 • 8 BЕSAT DЕPЕQÖZI ÖlDÜRDIQI BOYI
 • 9 BЕKEL OQLI IMRAQIÑ BOYI
 • 10 OWŞUN QOCA OQLI SЕQRЕK BOYI
 • 11 SALIR QAZAN TUSSAQ BOLUP, OQLI ORUZUÑ ÇIKARDIQI
 • 12 IÇOQUZA DAŞOQUZ YAQI BOLAN BOYI

  حكايات ده ده قورقوت

 • حكايات ده ده قورقوت
 • المقدمة
 • حكاية بوغاج خان إبن ديرسه خان
 • حكاية نهب منزل سالور قازان
 • حكاية بامسي بيره Ùƒ ابن كام بوره
 • حكاية دلي دومرول ابن دوخا قوجا
 • حكاية ييكنه Ùƒ ابن قازيليق قوجا
 • حكاية كانتورالي ابن قانلي قوجا
 • حكاية بصاط وقتله المارد تبه كوز
 • حكاية إمران ابن بكيل
 • حكاية سكره Ùƒ ابن اوشون قوجا
 • حكاية أسر سالور قازان وقيام أبنه أوروز بتحريره من الأسر
 • حكاية تبين عصيان اوغـوزالخارج على اوغـوزالداخل ومقتل بيره Ùƒ
 • هوامش لابد منها لقراء العربية
 • هذا الكتاب
 • المترجـم في سطور

  The Book Of Dede Korkut

 • The Book Of Dede Korkut-Home
 • The Book Of Dede Korkut-PDF
 • The Story of Bugach Khan
 • The Story of Deli Dumrul
 • The Story of Emren
 • The Story of the Oguz Revolt
 • The Story of Seghrek
 • The Sack of Salur Kazan's House
 • The Story of Yigenek

  Il Kitab-i Dede Qorqut- Ettore Rossi

 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5

  Dede Korkut Kitabi- Muharrem Ergin

 • DEDE KORKUT KİTABI Prof. Dr. Muharrem ERGİN
 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5

  Dədə Qorqud- Fərhad Zeynalov

 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5
 • Part 6
 • Part 7
 • Part 8

  Kitab-i Dədə Qorqud'un Dili

 • ŞİFAHİ ƏDƏBİ DİLİN TƏŞƏKKÜLÜ (VI-VIII əsrlər)

  Dede Korkut Kitabi- Yeni Türkce

 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5

  Dədəmin Kitabı- Sazımın Sözü- Qardaş Andı

 • Önsöz-Fərzanə
 • Doxa Qocaoğlu Dəli Dumrul
 • Dirsə Xanoğlu Boğaç
 • Qanlı Qocaoğlu Qanturalı
 • Qaraqcıq Çoban
 • Bəkiloğlu Emrən
 • Təpə Göz
 • Uşun Qocaoğlu Seyrək
 • Ulaşoğlu Xan Qazan
 • Qazanbəyoğlu Uruzun Dutsaq Tutulması
 • Qazılıq Qocaoğlu Yegenək
 • Bayburaoğlu Beyrək
 • Dışoğuzun İçoğuza Yağı Olması

  Məqalələr

 • Təktanrılıq-Dədə Qorqud dindarlığı
 • Dədə Qorquda doğru getmək
 • DƏDƏ QORQUDUN QƏBRİ DƏRBƏNDDƏDİR
 • "Dədə Qorqud" və™ Axısqa dil uyqunluqları
 • DEDE KORKUT MİRASI
 • Dede Korkut künyve
 • Dede Korkut künyve magyar kiadásának elözményei
 • KİTAB-I DEDE KORKUT ve SALTUK-NAME
 • Dede Korkut Kitabının Macaristan'daki Geçmişi
 • "دده قورقود" كيتابى باره سينده بير نئچه سوز...
 • اوغوز خلقي نين يازيلي ادبياتي- ميرهدايت حصاري
 • تورکلويون ارن اوِزانی دده قورقود- دکتر حميد نطقی
 • درئسدئن نوسخه سى ده كؤچورولمه دير- گونئيلى
 • دده قورقوددا ايشله نن آتاسؤزلرى - گونئيلى
 • دده قورقودون توكنمز خزينه سيندن - گونئيلى
 • DEDE KORKUT KİTABI HAKKINDA ÖN BİLGİ
 • Dede Korkut: Bayburt ili
 • Dede Korkut Saytı
 • Mother of All Books: Dada Gorgud by Anar
 • Dədə Qorqud-Anar
 • Amin Abid and "Kitabi-Dada Gorgud"
 • DEDE KORKUT MİRASI
 • Dede Korkut Kitabı
 • DEDE KORKUT
 • Introduction to DEDE KORKUT
 • Dede Qorqudda Sağ-Sol Anlayışı
 • Книга отца Горгуда
 • к 1300 летию эпоса “Деде - Горгуд”
 • DEDE KORKUT TÜRBESİ
 • DEDE KORKUT-TÜRKEVİ
 • Dede Qorqud'da vahşi hayvanla mücadele motifi
 • DÉ™dÉ™ Qorqud'da Qurd
 • Краткий пересказ эпоса
 • Книжные и устные формулы в эпосе
 • ТУРЕЦКИЙ ЭПОС : "КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУТА"

  Türk Dəstanları və Dədə Qorqud

 • Türk Destanları ve Dede Korkut
 • معرفي كتاب: «اوغوزها» (تركمن‌ها)
 • دستان‌ها از كتاب اوغوزها(۱)- فاروق سومر
 • Archive Of Turkish Oral Narratives

  Dədə Qorqud Boyları

 • دومرول ديوانه سر- صمد بهرنگى
 • DİRSE HAN OĞLI BUĞAÇ HAN
 • Dede Korkuttan Murathana Deli Domrul
 • سرگذشت دومرول ديوانه سر- صمد بهرنگى
 • دألي دمرول ( به زبان تركمني )
 • A Bride for Khan Turali
 • ترجمه اسارت اوروزباي پسر قازان باي
 • به غارت رفتن خانه‌ي سالور قازان
 • اوديسه هومر و تپه گؤز دده قورقود
 • DELİ DUMRUL TİYATROSU
 • Dumrul sınırları aşıyor
 • سالور قازان

  Dədə Qorqudda Qadınlar

 • KİTAB-I DEDE KORKUT'TA KADIN DÜNYASI
 • Urmiyada Burla Xatunun qəbrini tapıblar

  Dədə Qorqud və Musiqi

 • قوپوز چيست و دُدُه قورقود كيست؟ محمد پسندى-يك
 • قوپوز چيست و دُدُه قورقود كيست؟ محمد پسندى-دو
 • قوپوز چيست و دُدُه قورقود كيست؟ محمد پسندى-سه
 • Dada Gorgud and Music Poetics

  Dədə Qorqud Çapları

 • Dədəmin Kitabı-Stockholm çapı
 • كاري نو در دده قورقودپژوهي-مهندس ليلا حيدری
 • در باره چاپ دده قورقود- محمدصادق نائبی
 • "Китаби-Дядя Горгуд" франсыз дилиндя
 • Dede Korkut Kitabını Yeniden Okumak
 • Mitolojiden Gerçekliğe Dede Korkut

  Bulud Qaraçorlu Səhənd

 • قورقود دده مه نيسگيللي سؤزلريم
 • سهند ايله تانيشيقليغيم- ج. هئيت
 • بولود قاراچورلو سهند- ييلماز توركاى
 • سهند ؛ قاراچورلو ائلينين، ساغناق بولودو
 • İranlı Dede Korkut Şairi: Bulud Karaçorlu Sehend

  Etnoqrafi-Etnoloji

 • Dede Korkut Araştırmaları Çerçevesinde Türkmen Boyları
 • Turkoman Tribes Within the Framework of Dede Korkut Researches
 • Dədə Qorqud Və Axısqa Türkləri
 • Türkmenistandaki Dede Korkut Destanları
 • Dada Gorgud Toponyms

  Munasibətlər

 • GORKUT ATA BARÖAR
 • Gorkut Ata: Ruhnama
 • UNESCO Declaration on Dede Korkut
 • ULUSLAR ARASI DEDE KORKUT BİLGİ ŞÖLENİ
 • Dada Gorgud-President's office
 • İKİNCİ BEYNƏLXALQ DƏDƏ QORQUD KOLLOKVİUMU
 • Dede Gorgud Movie
 • Dadea Qorqud Coins
 • Dada Gorgud Stories-Durna Press
 • «Дядя Горгуд» елми тядгигат лабораторийасы
 • СВЕРШИТСЯ ПРАВЕДНАЯ МЕСТЬ
 • WHITHER DEDE QORQUD?
 • Dede Korkut Sempozyumu Ankara'da yapıldı
 • Dede Korkut günleri
 • Dede Qorqud Festivali-Bayburd
 • Dede Qorqud Diyarı -Bayburd

  Powered by Blogger

 • Free Hit Counters
  Diamond Rings