dede qorqud
Monday, June 14, 2004
 
"Dədə Qorqud" kitabı


Aynurə Sadiq qizi Qədirova
BDU-nin Filologiya fakültəsinin tələbəsi,
Dədə Qorqud adina Folklor Institunun elmi isçisi


Oğuz türklərinin qədim tarixini əks etdirən "Kitabi Dədə Qorqud" dastanının yaranmasından 1300 il bizi ayırır. Belə qədim tarixə malik olmasına baxmayaraq, bu gün də öz aktuallığını itirməyən "kitab" mənsub olduğumuz xalqın adət-ənənələrini özündə təcəssüm etdirir.
Əvvəlcə "kitab"dakı hadisələrin baş verdiyi konkret məkan, yer adlarını nəzərə salsaq; Dərbənd, Gəncə, Bərdə, Qaraçuq dağı, Naxçıvan, Şərur qalası, Göyçə dənizi və s. Adlarını çəkdiyimiz ərazilər ta qədimdən Azərbaycan torpaqları olmuşdur. Akademik Tofiq Haciyev yazır: "Əlimizdə olan əsər məhz Azərbaycan oğuznaməsidir. Abidənin Azərbaycana ayid olmasını dil yaxınlığından da, etnoqrafik uyqunluqlardan da əvvəl adicə gözəl görünən toponomilərdə əyaniləşən coğrafi xəritə təsdiqləyir ". bərdə, Qapılar dərbəndi, Qaradağ, Qaraçuq dağı (Qarabağın indikiXocavənd ərazisindəki dağ silsiləsi), Dərəşan (Naxçivan ərazisində), Göyçə dənizi (Göyçə gölu), Əlincə qalası (Naxçivan) və s.
Akademik V. V. Bartold da uzun tədqiqatlardan sonra belə bir nəticəyə gəlib: "Qopuz çalan, nəğməkar – şaman Qorqudun haqqındakı əfsanənin mənşəyi necə olur olsun, Qorqudun adı ilə bağlı bu epik silsilə, çətin ki, Qafqaz mühitindən kənarda formalaşa bilərdi".
Deməli, Bartoldun da gəldiyi qənaətə görə dastanın coğrafiyası, tarixi bu günki Azərbaycan ərazisi ilə bağlıdır.Vaxtilə Azərbaycana gəlmiş bir çox alim və səyyahlar da Dədə Qorqudla bağlı eşitdikləri maraqlı məlumatları öz əsərlərində qeyd etmişlər. XVII əsrin ortalarında Şamaxiya gəlmiş Ovliya Chelebi "Şəhadətnamə"sində Dədə Qorqudun Dərbənddə qəbri olduğunu göstərir. Bundan başqa 1638-ci ildə Adam Oleari Dərbənddə olduğu zaman azərbaycanlılardan Dədə Qorqud hikayələrini eşitdiyini, Qazan xanın və arvadı Burla xatunun, eləcə də Dədə Qorqudun burada qəbirləri olduğunu qeyd etmişdir.
Dədə Qorqud kitabı bir müqəddəmədən və on iki boydan ibarətdir. Müqəddəmədə Dədə Qorqudun nəsihətamiz tövsiyələri və müdrik ifadələri verilir. On iki boyun hər birində qəhrəmanın igidliyindən söhbət açılır. Dastanda xanlar xanı Bayandır xanın göstərişi ilə məclislər qurulur, oğuz qəhrəmanları bir yerə yəğələr. Dastanın əsas qəhrəmanı Qazan xan başqa igidlərdir. Onlar yadelli işğalçılara qarşı vuruşur, vətən, el uğrunda mübarizə aparırlar.
"Dədə Qurqud" kitabı xalqımızın məişətini, adət-ənənələrini özündə parlaq şəkildə əks etdirir. Və həmin adət-ənənələrin çoxu bugün də qorunub saxlanmaqdadır. "Kitab"da böyüyə hörmət, övladın ata-anaya münasibəti, qadın-ananın müqəddəsliyi, toxunmazlığı və s. Diqqətimizi çəkir.
Misal üçün, boylardan birinə diqqət yetirək. "Salur Qazanın evinə yağmalandığı boy"da düşmənlər Qazanın evini 40 incəbelli qızla boyu uzun Burla xatunu, anasını, oğlun və var-yoxunu əsir götürür. Düşmən Qazan xandan intiqam almaq üçün onun xatunu oturduqları kef məclisinə gətirmək istəyir. Ancaq, boyu uzun Burla xatunu 40 incəbelli qızdan seçib ayırd edə bilmirlər. Qərar verilir ki, oğlu Urzunun ətindən qara qovurma bişirsinlər. Qırx incəbelli qızın qabağına aparsınlar, hər kəs yeməzsə, demək Burla xatun odur. Bunu eşidən Uruz anasına deyir: "Ağzin qurusun, ana! Dilin çürüsün, ana! Ana haqqı, tanri haqqi denilməseydi, qalqubanı yerində turaydım, yaqanla boğazından tutaydım, qabaq öncəm altına salaydım, ağ üzünü qara yerə dəpəydim, ağzınla yüzundən qan şorladaydım… saqın, qadın ana! Mənim üçün ağlamayasan. Qoy məni, qadın ana, çəngələ vursunlar! Qoy ətimdən çəksinlər, qara qavurma etsinlər, qirq bəd qizin onunə ilətsunlər. Onlar bir yediyində, sən iki yegil! Səni kafirlər bilməsinlər, duymasınlar. Ta kim, səsi dinli kafərin döşəyinə varmiyasan, sigragin sürməyəsən, atam Qazam namusun sinmayasan saqın".
Göründüyü kimi, Urzu ölümünə belə razıdır. Təki atasının namusuna toxunulmasın. Onun üçün ana müqəddəsdir, hətta tanrı ilə birgə çəkir anasının adını. "Ana haqqı, tanrı haqqı" deyir, amma atasının namusunu qorumaq üçün anasının ölümünə belə razıdır.
Başqa bir misal gətirək dastandan, elə həmin boyda – yəni, "Salur qazanın evinin yağmalandığı boy"dan. Evi yağmalanmış Qazan hər şeyi bir qırağa qoyur, düşməndən ilk öncə anasını xəbər alır:
"Mərə Şoklu Məlik!
Dənliyi altun ban evlərimi gətirib durusan,
Sənə kölgə olsun.
Ağır xəzinəm, bol axçam gətirib durusan,
Sənə xərclik olsun.
Qırx incəbelli qizla Burla xatunu gətirib durusan
Sənə yesir olsun.
Qırx yigidlə, oğlun Uruzu gətirib durusan,
Qulun olsun.
Tovla-tovla Şahbaz atlarım gətirib durusan,
Sənə minnət olsun.
Qatar-qatar dəvələrim gətirib durusan,
Sənə yüklər olsun.
Qarıcıq anamı gətirib durusan, mərə kafir,
Anamı vergil mana!
Savaşmadan, vuruşmadan qayıdayım, geri dönəyim, gedəyim, bəlli bilgil!".
"Ana" obrazı tarixən də müqəddəs olub, bu gün də müqəddəsdir xalqımız üçün. Bu gün də "cənnət anaların ayağı altındadır" deyirik və bu varlığı hər kəsdən uca bilirik.
Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyunda ər-arvad münasibəti diqqətimizi çəkir. Dəli Domrul tanrının göndərdiyi Əzrayilə meydan oxuyur, bununla da o tanrının qəzəbinə düçar olur və tanrı Əzrayilə tapşırır ki, canını alsın. Dəli Dorul Əzrailə təslim olmaq istəmir. Səhvini başa düşür. Tanrıdan aman diləyir. Tanrı ondan can can yerinə can istəyir. Domrul atasına, anasına bu sirri açır. Əzrayilə tabe olmazdan əvvəl xatunu ilə halallaşmağa gəlir:
"Yüksək qara dağlarım,
Sana yaylaq olsun!
Soyuq-soyuq sularım,
Sana içet olsun!
Tovla-tovla Şahbaz atların,
Sana binet olsun!
Dənliy altun ban avlərim,
Sana kölgə olsun!
Qatar-qatar dərələrim,
Sana yüklət olsun!
Ağ ayılda ağca qoyunum,
Sana çulən olsun!
Gözün kimi tutarsa,
Könlüm kimi sevərsə,
Sən ona vargil!
Iki oğlancığı oğsuz qoymafil ."
Dəli Domrulun xatunu cavabında belə deyir:
"… Qarşı yatan qara dağları,
Səndən sonra mən neylərəm?
Yaylar olsun, mənim gorum olsun.
Soyuq-soyuq suların.
Içər olsun, mənim qanım olsun,
Mənim kəfənim olsun!
Tovla-tovla Şahbaz atın,
Minər olsam, mənim tabutum olsun!
Səndən sonra bir yıgıtı,
Sevib varsam, belə yatsam,
Ala ilan olub məni soqsun!".
Dəli Dorul ilə xatununun sevgisi örnək sevgidir. Bu sevgi tanrının da xoşuna gəlir. Dəli Domrulun səhvini bağışlayır.
Belə nümunəvi sevgi bu gün də gənclərimiz arasında var. 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar hadisəsində şahidi olduq buna bənzər sevginin mövcudluğuna. Ilhamın faciəli ölümündən sonra Fərizə yaşamaq istəmədi, zəhər içərək şirin canına qəsd elədi.
Dastanı oxuyarkən bir şeyində şahidi oluruq: Insanların bir-birinə xoş münasibətini, sədaqətini görürük. Dastanın ayrı-ayrı boylarında oğuzun, türkün ailəsində ailə üzvlərinin bir-birinə ədəb-ərkanla yanaşdığını, böyüyə hörmət etdiyini, qardaşın bacıya, bacının qardaşa səmimi münasibətini görürük.
Dastanda gəlinin qaynata və qaynanası ilə münasibəti də xoş təsir bağışlayır. Gəlin qaynata və qaynanasına ehtiramla müraciət edir:
"Atamdan yegrək qaynata,
Anamdan yegrək qaynana!" deyir.
Qaynata da öz növbəsində gəlininə qarşı yaxşı münasibətdədir, misal üçün:
"Dilin üçün öləyim, gəlincəyim
Yoluna qurban olayım, gəlincəyim!" deyir.
Qədim adət-ənənələrimizi özündə əks etdirən "Dədə Qorqud" kitabı xalqımızın ən gözəl sənət abidəsidir. Bu abidə Azərbaycan tarixi coğrafiyasıdır və bu gün hər bir azərbaycanlının evidə "Dədə Qorqud" kitabı olmalıdır.
Ən azından Azərbaycan tarixi coğrafiyasını yaxşı tanımaq üçün…


 
An Azerbaijanian-Anatolian Turkish Epic

ARCHIVES

03/01/2004 - 04/01/2004 05/01/2004 - 06/01/2004 06/01/2004 - 07/01/2004 07/01/2004 - 08/01/2004 08/01/2004 - 09/01/2004 10/01/2004 - 11/01/2004 12/01/2004 - 01/01/2005 01/01/2005 - 02/01/2005 02/01/2005 - 03/01/2005 11/01/2005 - 12/01/2005 04/01/2006 - 05/01/2006 05/01/2006 - 06/01/2006 07/01/2006 - 08/01/2006 10/01/2007 - 11/01/2007 01/01/2008 - 02/01/2008 03/01/2009 - 04/01/2009 04/01/2009 - 05/01/2009 05/01/2009 - 06/01/2009 04/01/2011 - 05/01/2011 08/01/2011 - 09/01/2011 02/01/2012 - 03/01/2012 03/01/2012 - 04/01/2012 06/01/2012 - 07/01/2012

سؤزوموز سؤزوموز səhənd-türkcə


دده قورقوت كيتابي اصلي -Dәdә Qorqut Kitabı Әsli

 • Dǝdǝ Qorqut pitiyi Dresden nüsxǝsi, özgün vǝ boyalı
 • دده قورقوت پيتييي درئزدئن نوسخه‌سي، اؤزگون و بويالي

  دده قورقوت كيتابي-سؤزوموز آراشديرماسي و اوخونوشو

 • دده قورقوت كيتابي اؤنسؤزو
 • بيرينجي بوي: ديرسه خان اوغلو بوغاج خان`ين بويو
 • ايكينجي بوي: سالور قازان`ين ائوينين ياغمالانديغي بوي
 • اوچونجو بوي: باي بؤره`نين اوغلو بامسي بئيره ك`ين بويو

  دده قورقود کيتابی حسين محمدخاني (گونئيلي) آراشديرماسي

 • اؤن سؤز، نوسخه‌لر فرقی حاققيندا
 • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين (دده‌قورقود کيتابي‌نين باشلانغيجي)
 • ۱ – ديرسه­خان اوغلي بوُغاج­خان بوييني بيان ائديرخانيم­ هئي!
 • ۲ – سالور قازانين ائوي يغمالانديغي بوْيي بيان ائدير.
 • ۳ – بايبؤره­نين اوْغلي بامسي بئيرَك بوْييني بيان ائدير خانيم هئي!
 • ۴ – قازان بگ اوْغلي اوْروز بگين توتساق اوْلدوغي بوْيي بيان ائدير خانيم هئي!
 • ۵ – دوُخا قوْجا اوْغلي دَلي دوُمرول بوْييني بيان ائدَر خانيم هئي!
 • ۶ – قانلي قوْجا اوْغلي قانتوُرالي بوْييني بيان ائدَر خانيم هئي!
 • ۷ – قاضيليق قوْجا اوْغلي بگ يئگنگ بوْييني بيان ائدير، خانيم هئي!
 • ۸ – باسات, دپه­گؤزي اؤلدورديگي بوْيي بيان ائدير خانيم هئي!
 • ۹ – بكيل اوْغلي ايمرانين بوْييني بيان ائدير, خانيم هئي!
 • ۱۰ – اوُشون قوْجا اوْغلي سَگرَك بوْييني بيان ائدير.
 • ۱۱ – سالور قازان توتساق اوْلوب اوْغلي اوْروز چيقارديغي بوْيي بيان ائدير.
 • ۱۲ – ايچ اوْغوزا تاش اوْغوز عاصي اوْلوب، بئيرَك اؤلديگي بوْيي بيان ائدير.
 • سؤزلر
 • آدلار، قايناقلار

  دده قورقود توركمنجه-لاتين

 • Qiriş
 • QORKUT ATA
 • 1 DERSE HAN OQLI BUQAÇ HAN BOYI
 • 2 SALIR QAZANIÑ ÖYÜNIÑ YAQMALANMAQIÑ BOYI
 • 3 BAYBURANIÑ OQLI BAMSIBIREK HANIÑ BOYI
 • 4 QAZAN BEQIÑ OQLI ORUZUÑ TUSSAQ BOLUŞI!
 • 5 DOHA QOCA OQLI DƏLİ DOMRULUÑ BOYI
 • 6 QANLI QOCA OQLI QANTÖRELI BOYI
 • 7 QAZILIK QOCA OQLI YEQENEK BOYI
 • 8 BЕSAT DЕPЕQÖZI ÖlDÜRDIQI BOYI
 • 9 BЕKEL OQLI IMRAQIÑ BOYI
 • 10 OWŞUN QOCA OQLI SЕQRЕK BOYI
 • 11 SALIR QAZAN TUSSAQ BOLUP, OQLI ORUZUÑ ÇIKARDIQI
 • 12 IÇOQUZA DAŞOQUZ YAQI BOLAN BOYI

  حكايات ده ده قورقوت

 • حكايات ده ده قورقوت
 • المقدمة
 • حكاية بوغاج خان إبن ديرسه خان
 • حكاية نهب منزل سالور قازان
 • حكاية بامسي بيره Ùƒ ابن كام بوره
 • حكاية دلي دومرول ابن دوخا قوجا
 • حكاية ييكنه Ùƒ ابن قازيليق قوجا
 • حكاية كانتورالي ابن قانلي قوجا
 • حكاية بصاط وقتله المارد تبه كوز
 • حكاية إمران ابن بكيل
 • حكاية سكره Ùƒ ابن اوشون قوجا
 • حكاية أسر سالور قازان وقيام أبنه أوروز بتحريره من الأسر
 • حكاية تبين عصيان اوغـوزالخارج على اوغـوزالداخل ومقتل بيره Ùƒ
 • هوامش لابد منها لقراء العربية
 • هذا الكتاب
 • المترجـم في سطور

  The Book Of Dede Korkut

 • The Book Of Dede Korkut-Home
 • The Book Of Dede Korkut-PDF
 • The Story of Bugach Khan
 • The Story of Deli Dumrul
 • The Story of Emren
 • The Story of the Oguz Revolt
 • The Story of Seghrek
 • The Sack of Salur Kazan's House
 • The Story of Yigenek

  Il Kitab-i Dede Qorqut- Ettore Rossi

 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5

  Dede Korkut Kitabi- Muharrem Ergin

 • DEDE KORKUT KİTABI Prof. Dr. Muharrem ERGİN
 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5

  Dədə Qorqud- Fərhad Zeynalov

 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5
 • Part 6
 • Part 7
 • Part 8

  Kitab-i Dədə Qorqud'un Dili

 • ŞİFAHİ ƏDƏBİ DİLİN TƏŞƏKKÜLÜ (VI-VIII əsrlər)

  Dede Korkut Kitabi- Yeni Türkce

 • Part 1
 • Part 2
 • Part 3
 • Part 4
 • Part 5

  Dədəmin Kitabı- Sazımın Sözü- Qardaş Andı

 • Önsöz-Fərzanə
 • Doxa Qocaoğlu Dəli Dumrul
 • Dirsə Xanoğlu Boğaç
 • Qanlı Qocaoğlu Qanturalı
 • Qaraqcıq Çoban
 • Bəkiloğlu Emrən
 • Təpə Göz
 • Uşun Qocaoğlu Seyrək
 • Ulaşoğlu Xan Qazan
 • Qazanbəyoğlu Uruzun Dutsaq Tutulması
 • Qazılıq Qocaoğlu Yegenək
 • Bayburaoğlu Beyrək
 • Dışoğuzun İçoğuza Yağı Olması

  Məqalələr

 • Təktanrılıq-Dədə Qorqud dindarlığı
 • Dədə Qorquda doğru getmək
 • DƏDƏ QORQUDUN QƏBRİ DƏRBƏNDDƏDİR
 • "Dədə Qorqud" və™ Axısqa dil uyqunluqları
 • DEDE KORKUT MİRASI
 • Dede Korkut künyve
 • Dede Korkut künyve magyar kiadásának elözményei
 • KİTAB-I DEDE KORKUT ve SALTUK-NAME
 • Dede Korkut Kitabının Macaristan'daki Geçmişi
 • "دده قورقود" كيتابى باره سينده بير نئچه سوز...
 • اوغوز خلقي نين يازيلي ادبياتي- ميرهدايت حصاري
 • تورکلويون ارن اوِزانی دده قورقود- دکتر حميد نطقی
 • درئسدئن نوسخه سى ده كؤچورولمه دير- گونئيلى
 • دده قورقوددا ايشله نن آتاسؤزلرى - گونئيلى
 • دده قورقودون توكنمز خزينه سيندن - گونئيلى
 • DEDE KORKUT KİTABI HAKKINDA ÖN BİLGİ
 • Dede Korkut: Bayburt ili
 • Dede Korkut Saytı
 • Mother of All Books: Dada Gorgud by Anar
 • Dədə Qorqud-Anar
 • Amin Abid and "Kitabi-Dada Gorgud"
 • DEDE KORKUT MİRASI
 • Dede Korkut Kitabı
 • DEDE KORKUT
 • Introduction to DEDE KORKUT
 • Dede Qorqudda Sağ-Sol Anlayışı
 • Книга отца Горгуда
 • к 1300 летию эпоса “Деде - Горгуд”
 • DEDE KORKUT TÜRBESİ
 • DEDE KORKUT-TÜRKEVİ
 • Dede Qorqud'da vahşi hayvanla mücadele motifi
 • DÉ™dÉ™ Qorqud'da Qurd
 • Краткий пересказ эпоса
 • Книжные и устные формулы в эпосе
 • ТУРЕЦКИЙ ЭПОС : "КНИГА МОЕГО ДЕДА КОРКУТА"

  Türk Dəstanları və Dədə Qorqud

 • Türk Destanları ve Dede Korkut
 • معرفي كتاب: «اوغوزها» (تركمن‌ها)
 • دستان‌ها از كتاب اوغوزها(۱)- فاروق سومر
 • Archive Of Turkish Oral Narratives

  Dədə Qorqud Boyları

 • دومرول ديوانه سر- صمد بهرنگى
 • DİRSE HAN OĞLI BUĞAÇ HAN
 • Dede Korkuttan Murathana Deli Domrul
 • سرگذشت دومرول ديوانه سر- صمد بهرنگى
 • دألي دمرول ( به زبان تركمني )
 • A Bride for Khan Turali
 • ترجمه اسارت اوروزباي پسر قازان باي
 • به غارت رفتن خانه‌ي سالور قازان
 • اوديسه هومر و تپه گؤز دده قورقود
 • DELİ DUMRUL TİYATROSU
 • Dumrul sınırları aşıyor
 • سالور قازان

  Dədə Qorqudda Qadınlar

 • KİTAB-I DEDE KORKUT'TA KADIN DÜNYASI
 • Urmiyada Burla Xatunun qəbrini tapıblar

  Dədə Qorqud və Musiqi

 • قوپوز چيست و دُدُه قورقود كيست؟ محمد پسندى-يك
 • قوپوز چيست و دُدُه قورقود كيست؟ محمد پسندى-دو
 • قوپوز چيست و دُدُه قورقود كيست؟ محمد پسندى-سه
 • Dada Gorgud and Music Poetics

  Dədə Qorqud Çapları

 • Dədəmin Kitabı-Stockholm çapı
 • كاري نو در دده قورقودپژوهي-مهندس ليلا حيدری
 • در باره چاپ دده قورقود- محمدصادق نائبی
 • "Китаби-Дядя Горгуд" франсыз дилиндя
 • Dede Korkut Kitabını Yeniden Okumak
 • Mitolojiden Gerçekliğe Dede Korkut

  Bulud Qaraçorlu Səhənd

 • قورقود دده مه نيسگيللي سؤزلريم
 • سهند ايله تانيشيقليغيم- ج. هئيت
 • بولود قاراچورلو سهند- ييلماز توركاى
 • سهند ؛ قاراچورلو ائلينين، ساغناق بولودو
 • İranlı Dede Korkut Şairi: Bulud Karaçorlu Sehend

  Etnoqrafi-Etnoloji

 • Dede Korkut Araştırmaları Çerçevesinde Türkmen Boyları
 • Turkoman Tribes Within the Framework of Dede Korkut Researches
 • Dədə Qorqud Və Axısqa Türkləri
 • Türkmenistandaki Dede Korkut Destanları
 • Dada Gorgud Toponyms

  Munasibətlər

 • GORKUT ATA BARÖAR
 • Gorkut Ata: Ruhnama
 • UNESCO Declaration on Dede Korkut
 • ULUSLAR ARASI DEDE KORKUT BİLGİ ŞÖLENİ
 • Dada Gorgud-President's office
 • İKİNCİ BEYNƏLXALQ DƏDƏ QORQUD KOLLOKVİUMU
 • Dede Gorgud Movie
 • Dadea Qorqud Coins
 • Dada Gorgud Stories-Durna Press
 • «Дядя Горгуд» елми тядгигат лабораторийасы
 • СВЕРШИТСЯ ПРАВЕДНАЯ МЕСТЬ
 • WHITHER DEDE QORQUD?
 • Dede Korkut Sempozyumu Ankara'da yapıldı
 • Dede Korkut günleri
 • Dede Qorqud Festivali-Bayburd
 • Dede Qorqud Diyarı -Bayburd

  Powered by Blogger

 • Free Hit Counters
  Diamond Rings